Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
วันที่ 13 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยในที่ประชุมได้รายงานสรุปถึงสถานการณ์ ประเด็นปัญหา ดังนี้
   1. ปัญหาเรื่องที่ดิน
   2. ปัญหาเรื่องช้างป่า
   3. ปัญหาเรื่องการปรับภูมิทัศน์และการจัดระเบียบแพ
   4. ปัญหาเรื่องไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
   5. ปัญหาเรื่องภัยแล้ง
   6. ปัญหาเรื่องยาเสพติด
   7. ปัญหาเรื่องทางด้านการเมือง
   8. ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   9. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
รมว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดิน ยังมีพื้นที่บางส่วนของราชการที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชน ทางกระทรวงฯ จะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับปัญหาไฟป่าหมอกควัน ทางกระทรวงฯ ได้แนะนำ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และในเรื่องปัญหาภัยแล้งได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ำ เร่งหาแหล่งน้ำผูกรวมทำเป็นอ่างพวง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ส่งเสริม และเน้นเรื่องการปลูกป่า รวมไปถึงการดูแลบำรุงผืนป่า เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ กระทรวงฯ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้มีการวางแผนและแนวทางในการสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำให้กับช้างป่าเพื่อดึงช้างให้กลับเข้าป่า เป็นการแก้ปัญหาช้างป่าอีกด้วย

และเวลา 13.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นปัญหาที่ดิน ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วม การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ และการจัดสร้างสวนสัตว์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) บริเวณศาลหลักเมือง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รมว.ทส. กล่าวว่า โครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อตรวจติดตามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหากพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องดำเนินการแก้ไข ก็ให้ดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนประเด็นปัญหาที่เป็นภารกิจหน่วยงานอื่น ก็ให้นำประเด็นปัญหานั้นเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางและเร่งดำเนินการแก้ไข สำหรับประเด็นปัญหาใหญ่และสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การทับซ้อน การออกเอกสารสิทธิ์ การให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิในการทำกิน รวมไปถึงเรื่องการเกษตร เรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ต่อไป
นอกจากนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ได้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่